Privacybeleid

Drukkerij Hamers Landgraaf – handelend onder de naam Hamers hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hamers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Om jouw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens, dmv het opstellen van een verwerkingsovereenkomst;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; en uitsluitend vergezeld van een sub-verwerkingsovereenkomst;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Hamers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Hamers

Havikweg 3
6374 AZ Landgraaf
sandra@hamerslandgraaf.nl

T: +31 (0)455312273

Contactpersoon gegevensbescherming:

S.H.A. Hamers-Steinbusch

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Hamers verwerkt persoonsgegevens om haar diensten en producten te kunnen maken en vervolgens te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op in ons klantenbestand voor de financiële administratieve afhandeling voor de communicatie van je opdracht, voor de uitvoering van de verstrekte opdracht en herhaalopdrachten, en verder voor administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hamers de volgende persoonsgegevens van je vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, bedrijfsnaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, BTW-nummer, bankrekeningnummer(s), kamer van koophandelnummer, bedrijfslogo, kleurnummers, website adres, klant- of leveranciersnummer.

Je persoonsgegevens worden door Hamers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om bovenstaande doelen te realiseren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

Verwerking van persoonsgegevens t.b.v. het verzorgen van e-mail marketing en/of e-mail campagne

Als Hamers van jou als klant een opdracht ontvangt voor de verzorging van e-mail marketing, dan zijn wij er ons van bewust dat je ons hiervoor gevoelige informatie in de vorm van een adreslijst met persoonsgegevens dient aan te leveren. Voor de verwerking van deze gegevens nemen wij de volgende beveiligingsmaatregelen in acht:

 • Deze gegevens worden door ons uitsluitend en alleen gebruikt voor de uitvoering van jouw opdracht;
 • Al onze medewerkers zijn op de hoogte van de wet AVG en hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend;
 • Na ontvangst van een opdracht wordt er sinds 25 mei 2018 door ons een verwerkingsovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst staan onder andere alle maatregelen die Hamers heeft genomen ter bescherming van persoonsgegevens en de maatregelen die je zelf dient te nemen om op veilige wijze persoonsgegevens bij ons aan te leveren;
 • Je persoonsgegevens worden door Hamers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • De ter beschikking gestelde gegevens worden door Hamers na uitvoering van de opdracht na 2 weken uit al onze systemen gewist, inclusief eventuele kopieën.

Aanlevering van door de klant in beveiligde omgeving aangeleverde persoonsgegevens voor de verwerking van direct mail campagnes worden door Hamers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon/het bedrijf in het algemeen d.m.v. direct mail in de vorm van de brief / folder / bulletin of e-mailing.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Uitvoering van de overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Hamers de volgende persoonsgegevens: bedrijfsnaam, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, postadres, e-mailadres, klantcode, specifieke klant codering.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, en/of geïnteresseerde (klantrelatie)

Persoonsgegevens van prospect, en/of geïnteresseerde klant worden door Hamers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven online of offline, en/of gerichte contacten;
 • Bij al onze online nieuwsbrieven wordt de mogelijkheid geboden zich direct af te melden indien informatieverstrekking niet gewenst is;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hamers de volgende persoonsgegevens van je vragen: bedrijfsnaam, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres.

Je persoonsgegevens worden door Hamers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde klant.

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Hamers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hamers de volgende persoonsgegevens van je vragen: voornamen, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, geboortedatum, salarisgegevens, kopie ID, BSN-nummer, bankgegevens, diploma’s.

Je persoonsgegevens worden door Hamers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

Wij respecteren jouw privacy en zorgen er voor dat de bedrijfs- en persoonlijke gegevens die wij verwerken vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, het leveren van ondersteuning of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving;
 • het hosten en verzorgen van je website;
 • het verwerken van direct marketing en e-mailings online en in bepaalde gevallen direct marketing offline;
 • Het verzorgen van loonadministratie / pensioenvoorziening en diverse verzekeringen van onze medewerkers;
 • Verwerking van papierafval met persoonsgegevens (dmv archiefvernietiging);
 • Het verzorgen van onze jaarrekening.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij delen persoonsgegevens uitsluitend met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken in principe geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Het kan echter zo zijn dat moederbedrijven van bedrijven waarmee wij samenwerken zich bijvoorbeeld in de VS bevinden. Hierbij maken wij alleen gebruik van bedrijven die zich hebben aangesloten bij het Privacy Shield (dit is een overeenkomst tussen de VS en de EU over de manier waarop de persoonsgegevens worden bewerkt en beveiligd). Organisaties zoals Google en Adobe zijn hierbij aangesloten.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Hamers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Alle personen die namens Hamers van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend;
 • Alle aangeleverde bestanden met persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de opdracht waarvoor ze zijn verstrekt en worden binnen 2 weken uit al onze systemen gewist;
 • Van elke opdracht waarvoor door de klant een bestand met persoonsgegevens wordt aangeleverd, wordt het verloop geregistreerd in een verwerkingsregister;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We psuedonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij houden ons strikt aan het bewaartermijn beleid en zorgen voor correcte vernietiging na de gestelde termijn;
 • We testen en evalueren regelmatig (1 x per kwartaal) onze maatregelen in het kader van AVG.

 

Cookies

Wij gebruiken op deze website alleen technische en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat via je  internetbrowser (zoals Microsoft Edge, Google Chrome, Safari of Firefox) bij het bezoeken van onze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Cookies zijn onschadelijk voor je computer, tablet of smartphone en de bestanden die daarop staan.

Via Google Analytics hebben wij de mogelijkheid om anonieme gegevens te verzamelen over het bezoekgedrag van onze eigen website, of websites die wij in opdracht van onze klant hebben gemaakt en beheren, en/of de e-marketing opdracht die wij in opdracht van onze klant uitvoeren. Dat geeft ons bijvoorbeeld inzicht in de hoeveelheid bezoekers en op welke onderdelen wij de website kunnen verbeteren.

Wij delen de verzamelde gegevens niet met anderen.

Je kunt cookies uitzetten.

Door deze website te gebruiken, accepteer je onze cookies. Wil je geen cookies op je  computer, tablet of smartphone? In de instellingen van je browser kunt u cookies uitzetten. Je kunt daar ook eerder geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren.

 

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen heven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je echter ondanks onze genomen beveiligingsmaatregelen toch het idee hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, of er zelfs aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

Komen wij er samen met jou niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijzigen

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Beleid te wijzigen. Wij raden je dan ook aan om deze pagina regelmatig te raadplegen, zodat je altijd op de hoogte bent van de meest recente versie. Dit Privacy Beleid is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.

 

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op:

Hamers

Havikweg 3
6374 AZ Landgraaf
sandra@hamerslandgraaf.nl

T: +31 (0)455312273

Contactpersoon gegevensbescherming:

S.H.A. Hamers-Steinbusch

Alle communicatie begint bij een goed gesprek!

Adres

Havikweg 3, 6374 AZ Landgraaf

Telefoon

+31 (0)45 531 22 73

E-mail

info@hamerslandgraaf.nl
Volg ons!